חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל .מרשויות ציבוריות, ובכללן הרשויות המקומיות, מידע בעל אופי ציבורי המצוי בידי הרשות

ממונה חוק חופש המידע בחברה: עו"ד אריאל דיסנצ'יק

איזה מידע? כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

איזה מידע לא?

 • מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם.
 • מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין)
 • מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין.
 • מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים.
 • מידע אשר נוצר לפני למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש
 • מידע אשר איתורו/הפקתו מצריכים הקצאת משאבים בלתי סבירה
 • מידע אשר לא ניתן לאתרו
 • מידע אודות מדיניות בשלבי עיצוב
 • מידע אודות פרטי מו"מ עם גוף או אדם מחוץ לחברה.
 • מידע אודות דיונים פנימיים, חוות דעת, המלצות וכיוצ"ב אשר התקיימו/ניתנו לצורך קבלת החלטה
 • מידע שהוא סוד מסחרי/מקצועי

נוהל הגשת בקשה למידע מחברת אתרים ואופן הטיפול בה

 • בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה חופש המידע בחברה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
 • מתן המידע כרוך בתשלום אגרת בקשה. ככל שהמידע המבוקש מצריך טיפול ו/או הפקה, ייגבו בנוסף לאגרת הבקשה גם אגרת טיפול ו/או אגרת הפקה.
 • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו של המבקש.
 • החלטה בבקשה תינתן לפונה בתוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה בחברה. החליטה הרשות לדחות את הבקשה, יימסרו לפונה נימוקי הדחייה בכתב.
 • הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט – 1999

מסדירות את תשלומי האגרות בגין הטיפול בבקשות לקבלת מידע.

סכומי האגרות (מעודכן לשנת 2016):

 • אגרת בקשת מידע – 20 ש"ח.
 • אגרת טיפול במידע – 30 ש"ח החל לכל שעה החל מהשעה הרביעית.
 • אגרת הפקת מידע – 0.2 ש"ח עבור כל דף צילום, או פלט מחשב, לתקליטור – 2.5 ש"ח.

אפשרויות לתשלום אגרת בקשת מידע

 • קישור לתשלום מכוון של אגרת בקשת מידע, ישלח לאחר בחינה מקדמית של הבקשה על ידי ממונה חופש המידע.
 • משלוח המחאה בסך 20 ₪ אשר תצורף לבקשה לקבלת המידע.
 • .
 • קבלת שובר לתשלום אגרה במסגרת הטיפול בבקשה שהוגשה (לאחר בחינתה המקדמית ע"י ממונה חופש המידע).

כל בקשה למידע נבדקת עם קבלתה בחברת אתרים וזאת גם טרם תשלום אגרת הבקשה הקבועה בחוק.
הממונה על חופש המידע בוחן את הבקשות בשיתוף יחידות החברה ומעדכן בכתב את מבקשי המידע בדבר הבקשה לרבות בדבר הימצאות המידע בחברה.בקשות לקבלת מידע יש להפנות לגברת סיגל יונה, רכזת התקשרויות וחוזים והממונה על חופש המידע חברת אתרים במייל: sigal.y@atarim.gov.il

חברת אתרים בחוף תל אביב בע"מ עומדת ומוסמכת לתקני ISO 9001 ו-ISO14001

תקן ISO 9001 :2015 למערכת ניהול איכות מאושרת. 
תקן ISO 14001 :2015 למערכת ניהול סביבתי מאושרת.

עבודה על-פי התקן מאפשרת יישום של תרבות ארגונית מוכוונת איכות ומביאה לשיפור איכות השירות ללקוחות, תוך פיתוח בקרה של תהליכי העבודה בחברה. פיתוח של נוהלי איכות מוסיף בסיס חשוב של נורמות ושיטות עבודה, היוצרות מחויבות לאיכות, למצוינות ולשיפור מתמיד של רמת השירות.

האישור תקף לפעולות הבאות: פיתוח, ייזום וניהול מתחמים, נכסים, פרויקטים ומעגנות בתל אביב-יפו