Eng

החלטות

דף הבית  :  מכרזים  :  החלטות
  1. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 19.3.18 - לחצו לקריאה

  2. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 19.2.18 - לחצו לקריאה

  3. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 19.2.18 - לחצו לקריאה

  4. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 19.2.18 - לחצו לקריאה

  5. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 18/9/17 - לחצו לקריאה

  6. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 14/8/17 - לחצו לקריאה

  7. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 14/8/17 - לחצו לקריאה

  8. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 14/8/17 - לחצו לקריאה

  9. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 13/6/17 - לחצו  לקריאה