Eng

החלטות

דף הבית  :  מכרזים  :  החלטות

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 13/6/17 - לחצו
לקריאה

הודעה מס' 1 על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 14/8/17 - לחצו לקריאה

הודעה מס' 2 על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 14/8/17 - לחצו לקריאה

הודעה מס' 3 על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 14/8/17 - לחצו לקריאה

הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 18/9/17 - לחצו
לקריאה