Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  זכות שימוש במבנה במתחם "יריד המזרח" בנמל תל-אביב

זכות שימוש במבנה במתחם "יריד המזרח" בנמל תל-אביב

אתרים בחוף תל-אביב - חברה לפתוח אתרי תיירות בתל-אביב-יפו בע"מ מזמינה את הציבור להציע הצעות להפעלה וניהול עסק במבנה מס' 10, יחידה מס' 4 בשטח של כ-150 מ"ר ושטח צמוד של כ-85 מ"ר (ניתן להציב שולחנות וכיסאות בכפוף לקבלת היתר) במתחם יריד המזרח שבנמל תל-אביב.
מסמכי המכרז מצ"ב והם ניתנים לעיון / רכישה במשרדי חברת אתרים, ברחוב הארבעה 21, קומה 6 תל-אביב. במועדים המצויינים במסכמי המכרז.
למען הסר ספק יובהר כי אין בפרסום האמור לגרוע מהחובה של מציעים במכרז לרכוש את המכרז בהתאם להוראות המכרז.
תאריך פרסום: 03/12/2013
תאריך פקיעה: 13/01/2014
סוג מודעה: מכרז
נושאים: זכות שימוש במבנה במתחם "יריד המזרח" בנמל תל-אביב
סטטוס: לא פעיל