Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  שיקום ושדרוג מחסנים בנמל יפו

שיקום ושדרוג מחסנים בנמל יפו

הזמנה להציע הצעות - במסגרת מכרז פומבי מס' 2016 /11א לביצוע עבודות שידרוג ושיפוץ מחסנים לפעילות החינוך הימי בנמל יפו. מכרז פומבי דו שלבי מס' 6/2016 לתכנון והקמת מבנה שירותים ציבוריים תוך התאמתן של מכולות מטען לשימוש כמבנה כולל ביצוע מכלול עבודות גמר ומערכות, ביריד המזרח שבנמל תל-אביב

הצעות יש להגיש במעטפה סגורה ולהכניסן לתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים, רח' הארבעה 21 תל-אביב, לא יאוחר מיום ב' ה-19.9.2016 בשעה 12:00. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים בכתובת דלעיל ביום ובשעה האמורים, לא תידון.

לכתב כמויות אומדן סופי למכרז, לחצו כאן

לתנאים כלליים ומפרט מיוחד סופי למכרז, לחצו כאן

תאריך פרסום: 29/08/2016
תאריך פקיעה: 19/09/2016
סוג מודעה: מכרז
נושאים: שיקום ושדרוג מחסנים בנמל יפו
סטטוס: לא פעיל