Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הקמת שירותים ציבוריים

הקמת שירותים ציבוריים

מכרז פומבי דו-שלבי מס' 6/2016 לתכנון והקמת מבנה שירותים ציבוריים תוך התאמתן של מכולות מטען לשימוש כמבנה, כולל ביצוע עבודות גמר ומערכות, ביריד המזרח שבנמל תל-אביב. את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים ברחוב הארבעה 21, ת"א, עד לא מאוחר מיום ה' ה- 30/6/2016 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסנה לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.
לכתב כמויות מנחה שירותים 6/2016 לחצו כאן.
תאריך פרסום: 09/06/2016
תאריך פקיעה: 30/06/2016
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הקמת מבנה שירותים ציבוריים
סטטוס: לא פעיל