Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  שירותי אחזקת תשתיות זורמות

שירותי אחזקת תשתיות זורמות

מכרז פומבי מס' 2/2016 להתקשרות מסגרת לאיתור קבלן למתן שירותי אחזקת תשתיות זורמות עבור החברה. את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים, עד לא יאוחר מיום ב' ה-15/8/2016 בשעה 12:00. הצעות שלא יוכנסו לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 02/08/2016
תאריך פקיעה: 15/08/2016
סוג מודעה: מכרז
נושאים: שירותי אחזקת תשתיות זורמות
סטטוס: לא פעיל