Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  נכס ברציף העליה השניה ביפו

נכס ברציף העליה השניה ביפו

מכרז פומבי דו שלבי מס 11/2020 להענקת זכות שימוש בגלריה מספר 18 ברציף העליה השניה בנמל יפו

 

הודעה על הארכת מועדים

החברה מתכבדת להודיע לציבור על הארכת מועדים במכרזים שבנדון, כמפורט להלן:

1.דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרזים שבנדון וזאת עד ליום 22.6.2020 בשעה 12:00 במשרדי אתרים ברחוב הארבעה 21 בתל אביב (קומה 6 – מגדל פלטינום).

2.דחיית תקופת השימוש, באופן שתחל ביום 1.8.2020 ועד ליום 31.7.2025.

3.דחיית המועד האחרון למשלוח שאלות ההבהרה ליום 11.6.2020 בשעה 16:00.

שאר תנאי המכרז יישארו ללא שינוי
.

תאריך פרסום: 08/03/2020
תאריך פקיעה: 22/06/2020
סוג מודעה: מכרז
נושאים: נכס ברציף העליה השניה ביפו
סטטוס: לא פעיל