Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הפעלת מבנה בטיילת בת"א

הפעלת מבנה בטיילת בת"א

מכרז פומבי דו שלבי מס' 33/2019 להענקת זכות שימוש לצורך הפעלת מבנה המצוי בסמוך למתחם גן לונדון בתל-אביב.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ה' ה-7.11.2019 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 14/08/2019
תאריך פקיעה: 07/11/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפעלת מבנה בטיילת בת"א
סטטוס: פעיל