Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  ביצוע עבודות שיפוץ ובניה

ביצוע עבודות שיפוץ ובניה

אתרים מזמינה את הציבור להציע הצעות במכרז פומבי לאיתור קבלן מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ חיזוק ושיקום מבנים בבעלותה, הכול כהגדרת המונח עבודות במסמכי המכרז.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתרים מבקשת להבהיר כי נכון למועד זה בכוונתה להזמין מהמציע הזוכה את העבודות בקשר למבנים הבאים הנמצאים במתחם יריד המזרח ובנמל תל אביב.

להורדת כתב כמויות - מבנה 8 , לחץ כאן

להורדת כתב כמויות מחירון, לחץ כאן

להורדת כתב כמויות מבנים, לחץ כאן

את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים, עד לא יאוחר מיום 22/09/2016 בשעה 12:00. הצעות שלא יוכנסו לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 30/08/2016
תאריך פקיעה: 22/09/2016
סוג מודעה: מכרז
נושאים: ביצוע עבודות שיפוץ ובניה
סטטוס: לא פעיל