Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  השכרת מבנה במרינה ת"א

השכרת מבנה במרינה ת"א

מכרז פומבי דו שלבי לקבלת זכות להפעלה וניהול של עסק בתחום השימוש המותר (כהגדרתו להלן) במבנה בשטח של כ-29 מ"ר המצוי במרינה תל-אביב, הכל כמפורט בתרשים המצורף למסמכי המכרז (להלן "המבנה", "המרינה" ו-"המכרז" בהתאמה).

תאריך פרסום: 26/07/2016
תאריך פקיעה: 21/08/2016
סוג מודעה: מכרז
נושאים: השכרת מבנה במרינה ת"א
סטטוס: לא פעיל