Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  מכונות לממכר מגבות בחופים

מכונות לממכר מגבות בחופים

מכרז פומבי דו שלבי מס' 42/2019 להענקת זכות להצבת מכונות לממכר מגבות ממתוגות לאורך רצועת החוף של תל אביב - יפו.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים עד לא יאוחר מיום א' ה- 29.12.19 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסנה לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 06/11/2019
תאריך פקיעה: 29/12/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: מכונות לממכר מגבות בחופים
סטטוס: פעיל