Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  ניהול ותמיכת מחשוב

ניהול ותמיכת מחשוב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 35/2019 לקבלת שירותי ניהול ותמיכה בתחום המחשוב.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ה' ה-7.11.2019 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 15/09/2019
תאריך פקיעה: 07/11/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: ניהול ותמיכה בתחום המחשוב
סטטוס: לא פעיל