Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  נכס בכיכר קדומים 15 ביפו

נכס בכיכר קדומים 15 ביפו

מכרז פומבי דו שלבי מס' 34/2019 להענקת זכות שימוש בנכס בכיכר קדומים 15 ביפו העתיקה.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ה' ה-7.11.2019 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 02/09/2019
תאריך פקיעה: 07/11/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: כיכר קדומים 15 ביפו העתיקה
סטטוס: לא פעיל