Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  מתן שירותי אבטחה

מתן שירותי אבטחה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 17/2019 למתן שירותי אבטחה בנמל תל-אביב ובמרינה בתל-אביב.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום 27.5.19 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 17/04/2019
תאריך פקיעה: 27/05/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: מתן שירותי אבטחה
סטטוס: לא פעיל