Eng

מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  הפעלת מבנה 3 בנמל ת"א

הפעלת מבנה 3 בנמל ת"א

מכרז פומבי דו שלבי מס' 11/2019 להענקת זכות שימוש להפעלה וניהול של מבנה מס' 3 בנמל תל אביב.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ב' ה-15.7.2019 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 27/05/2019
תאריך פקיעה: 15/07/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפעלת מבנה 3 בנמל ת"א
סטטוס: לא פעיל